Ви переглядаєте рубрику »ПРАВИЛА ПРИЙОМУ «

Правила прийому КР та ФМБ на 2022 рік

Категорія: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  Коментарі закриті

Правила прийому 2021

Категорія: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  Коментарі закриті

Правила прийому 2020

Категорія: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  Коментарі закриті

Розглянуто і схвалено                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

на   засіданні педагогічної ради                           Директор

ДПТНЗ «Червоненське ВПУ»                             ДПТНЗ «Червоненське ВПУ»

06 грудня 2019 року                                             ____________ С.А. Олексій

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного професійно-технічного навчального закладу «Червоненське вище професійне училище»

на 2020 рік (молодший бакалавр)

І. Загальні положення

1.Ці Правила розроблені на основі «Умов прийому на навчання до закладів фахової перед вищої освіти в 2020році» затверджених наказом МОН України від 30.10.2019р. №1350.

2.Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом ІV Правил.

3.Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

ІІ. Визначення термінів

1.У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета;

вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника:

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти щодо прийому вступників на задекларовану спеціальність, форму здобуття освіти, курс, строк навчання;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються (з точністю до 0,001);

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсній пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендацій до зарахування;

технічна помилка – помилка допущенна уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей;

квота- 1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць в уповноваженнях закладах освіти,  яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, відповідно до Порядку прийому для здобувачів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб,  які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року №560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  31 травня 2016 року за №795/28925 (далі – наказ № 560) та до порядку прийому для здобувачів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01 липня 2016 року за №907/29037 (далі – наказ № 697).

ІІІ. Прийом на навчання

1.На навчання до Червоненського ВПУ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються особи, які мають документ про освіту державного зразка  і здобули:

1.1. Повну загальну середню освіту (11 класів).

1.2.Освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника:

-тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)    виробництва (категорії  «А1»,  «А2»,  «В1»);

– водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»);

– слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

2.Вступники приймаються на навчання на перший курс. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсній пропозиції в межах ліцензованого обсягу.

3.Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020р., визначаються наказом №560.

4.Особливості прийому до закладів освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020р. визначаються наказом №697.

5.Прийом до ПТНЗ «Червоненське ВПУ» здійснює приймальна комісія, яка діє згідно Положення про приймальну комісію і працює з понеділка до п’ятниці з 9.00 до 17.00 год.

6.Очолює приймальну комісію керівник навчального закладу, який забезпечує дотримання законодавства України, Правил прийому, а також відкритість роботи приймальної комісії.

7.Усі питання, пов’язані з прийомом до навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на  веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.

8.Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником навчального закладу.

IV.Джерела фінансування здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

1.Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

– за рахунок видатків місцевих бюджетів;

– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2.Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджетів.

V.Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення.

1.Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу. Прийом на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

VI.Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

1.У Червоненське ВПУ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться конкурсний відбір.

2.Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

3.Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.  Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра мають діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування і особи з їх числа.

4.Для вступників:

4.1.Строки прийому заяв та документів розпочинаються 15 червня.

4.2.Прийом заяв та документів закінчується о 18 год. 22 липня.

4.3.Вступні випробування, співбесіда проводиться з 25-29 липня.

4.4.Зарахування вступників відбувається не пізніше 15 вересня.

5.Програма фахових випробувань співбесіди, оприлюднюється на веб-сторінці (веб-сайті) навчального закладу.

VIІ.Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання у Червоненське ВПУ.

1.Вступникпи на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра подають заяви в паперовій формі.

У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

2.У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основі конкурсні  пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у разі неотримання рекомендацій за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на не бюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі  виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомленні про неможливість  переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального або державного замовлення.

3.Заява подається вступником особисто. Факт подання заяви реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

4.До заяви вступник додає:

4.1.Копію документа, що засвідчує особу.

4.2.Документ державного зразка про повну загальну середню освіту про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатки до них.

4.3.Чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

4.4.Медичну довідку (ф.086у).

5.Вступники, як проживають на тимчасово окупованій території України  або переселилися з неї після 01 січня 2020р., а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2020р., подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом №607 відповідно.

6.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документа, що посвідчують особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення  оригіналів не приймаються.

7.Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви і ЄДБО.

8.Заява, зареєстрована в ЄДБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до закінчення прийому документів на навчання. Скасована заява вважається не поданою, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

VIII.Конкурсний відбір, його організація та проведення.

1.Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань у формі іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

2.Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою

КБ = П1 + П2 + ОУ

П1 – оцінка вступного іспиту з української мови.

П2 – оцінка фахового вступного випробування.

ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

3.Заклад освіти самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань.

  1. Програма вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу. У програмі містяться критерії оцінювання. Програму вступних іспитів затверджує голова приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
  2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія цього навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом керівника.

7.Відомрсті щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО.

IХ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

1.Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової перед вищої освіти є:

– зарахування за співбесідою;

– участь у конкурсному відборі за квотою -1, квотою -2;

2.Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та вразі позитивного висновку рекомендуються до зарахування:

– особи з інвалідністю в наслідок війни відповідно до пунктів  10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

3.Підлягають першочерговому переведенню на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування:

– діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районні проведення антитерористичної  операції, здійснено заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

– діти осіб, які загинули або померли в наслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі  Революції Гідності.

4.Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення, якщо вони зараховані за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

– особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідність віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

– особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС та потерпілих від  Чорнобильської катастрофи;

– діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції  Гідності, учасниками бойових дій;

– діти сироти, діти позбавленні батьківського піклування.

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування.

1.Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

-вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

– вступники, які мають право на зарахування за квотами;

– вступники, які мають право на першочергове зарахування;

– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2.Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

3.У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– прізвище, ім’я, по  батькові вступника;

– конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

– спеціальність, форма здобуття освіти.

4.Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті навчального закладу.

5.Списки вступників рекомендованих до зарахування формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті навчального закладу відповідно до строків визначених у розділі VІ цих Правил.

У списку вступників рекомендованих до зарахування, зазначають такі самі дані що  в рейтинговому списку відповідно до пункту 3 цього розділу.

6.Офіційним повідомлення про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

ХІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання .

1.Особи. які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку визначеного в розділі VІ  Правилами прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень,  додаток до нього та інші документи передбачені цими Правилами прийому до приймальної комісії закладу освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладу освіти протягом усього періоду навчання.

2.Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийому та укладання договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником, в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

3.У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові обов’язки щодо її оплати.

4.Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені розділом VІ цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі ХІV цих Правил.

Особи, які отримали рекомендації зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені в розділі VІ цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

5.Порядок реалізацій права вступників на обрані місця навчання за кошти фізичних і юридичних осіб визначаються Правилами прийому.

ХІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування.

1.Приймальна комісія анулює рішення рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пунктах один – два розділу ХІ цих Правил і подає рекомендації вступникам, наступних за рейтинговим списком.

2.Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту один – три розділу ХІ цих Правил.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладений впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3.Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб  визначаються Правилами прийому.

ХІІІ. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

1.Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюються в такі послідовності:

– особи, які зазначенні в пункті 3 розділу ІХ цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

– особи, які зазначенні в пункті 4 розділу ІХ цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місце регіонального замовлення).

ХІV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс.

1.Наказ про зарахування видається керівником закладу освіти на  підставі рішення приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання з додатком до нього формується в ЄДЕБО та оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначених розділом VІ цих Правил.

2.Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначних пунктом 5 розділу ХVІІ цих правил.

3.Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4.Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5.На звільнені в порядку, передбаченому пунктами  2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь в конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому наказ про зарахування таких осіб формується і подається до ЄДЕБО до 18 години 19 вересня.

ХV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства.

1.Підготовка іноземців та осіб без громадянства у Червонеському ВПУ не здійснюється.

ХVІІ. Відкритість та прозорість при проведені прийому.

1.На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

2.Громадські організації можуть  звертатися до МОН України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботу приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано можуть направити на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів.

3.Заклад освіти створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, Правилами прийому, відомостями про ліцензований обсяг.

4.Голова приймальної комісії оголошує про засідання приймальної комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядком денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.

5.Подання вступником не достовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою,  про участь в учнівських олімпіадах, конкурсах є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

 

Категорія: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  Коментарі закриті